بلاطم تسرهف

یزاس یصخش

اه همانرب هحفص و یلصا هحفص تیریدم

39

گنز یاه‌گنهآ و یراوید ذغاک میظنت

41

هحفص لفق شور رییغت

42

امش یلبق هاگتسد زا هداد لاقتنا

43

اه کارتشا ميظنت

44

 

نفلت

سامت یرارقرب

45

اه سامت تفایرد

48

سامت لوط رد یاه هنیزگ

48

نیبطاخم

نیبطاخم ندوزفا 50 نیبطاخم تیریدم 50

ليميا و اه‌مایپ

اه مايپ 53 لیمیا 56

نيبرود

یلصا یرادربریوصت 58 یرادربریوصت یاه‌تلاح 60 نیبرود تامیظنت 62

دینک هعلاطم ار بلطم نیا ادتبا

راک هب زاغآ

هتسب تایوتحم

6

هاگتسد یلک یامن

7

یرتاب و تراک USIM ای تراک میس زا هدافتسا

9

هظفاح تراک زا هدافتسا

15

هاگتسد ندرک شوماخ و نشور

17

هحفص لفق ندرک زاب ای ندرک لفق

18

تامدقم

یسمل هحفص زا هدافتسا

19

یلصا هحفص نامدیچ

22

اه نلاعا لناپ

26

اه‌همانرب ندرک زاب

27

اه‌همانرب فذح ای بصن

28

نتم ندرک دراو

30

هحفص زا یرادربسکع

32

یصخش یاهلياف

32

هکبش لاصتا تیلباق

هارمه نفلت هداد

34

Wi-Fi

34

هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا

35

تنرتنيا

37

2