مقدمات

تسد عیرس تکرح

یارب .دیربب تسار ای پچ هب عیرس ار تسد ،رگید لناپ کی هدهاشم یارب اه همانرب هحفص ای یلصا هحفص رد

.دیشکب نییاپ ای لااب هب عیرس ار اهنآ ناتتشگنا اب ،نیبطاخم دننام دراوم زا یتسیل ای بو هحفص کی رد تکرح

اه تشگنا ندرک کیدزن و ندرک رود

هب ار اه تشگنا .دوش ییامنگرزب نآ زا یشخب ات دینک رود )مه زا( ار اه تشگنا ریوصت ای هشقن ،بو هحفص یور

.دوش ییامنکچوک ات دینک کیدزن مه

21