شخصی سازی

هبرض سامت یاه گنز یور ،یدورو یاه‌سامت یارب سامت گنز کی میظنت یارب :تراک میس کی یاه لدم ◄ رد هدش هریخذ یقیسوم کی زا هدافتسا یارب .دینزب هبرض دييات یور سپس و دینک باختنا سامت گنز کی ،دینزب

.دینزب هبرض ندوزفا یور ،سامت گنز ناونع هب دوخ باسح رد ای هاگتسد

یور سپس و دینک باختنا سامت گنز کی ،دینزب هبرض اهنلاعا یور ،اه‌نلاعا یارب سامت گنز کی میظنت یارب

.دینزب هبرض دييات

هحفص لفق شور رییغت

.دیهد رییغت دوخ یصخش تاعلاطا هب نارگید یسرتسد زا یریگولج یارب ار هحفص ندرک لفق شور دیناوت یم

ار هحفص لفق شور کی سپس و دینزب هبرض هحفص لفق لفق هحفص تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد

.دیراد جایتحا لفق ندرکزاب دک هب دینک زاب ار هاگتسد لفق دیهاوخب تقو ره .دینک باختنا

گنوسماس تامدخ زکرم دزن یناشنزاب یارب ار دوخ هاگتسد ،دیدرک شومارف ار لفق ندرک زاب دک رگا

.دیربب

وگلا

میظنت نابیتشپ PIN کی .دینک مسر دییات یارب ار نآ هرابود سپس و دینک مسر وگلا کی رتشیب ای هطقن راهچ لاصتا اب

.دییامن زاب ار هحفص لفق ،دینک یم شومارف ار وگلا یتقو ات دینک

نیپ

.دینک دراو دییات یارب هرابود ار روبع هملک سپس و دینک دراو مقر راهچ لقادح .تسا دادعا لماش طقف PIN کی

زمر

ار روبع هملک سپس و دینک دراو میلاع و ددع لماش هسیون راهچ لقادح .تسا دادعا و اه هسیون لماش روبع هملک کی

.دینک دراو دییات یارب هرابود

42