مقدمات

یلصا هحفص یاه هنیزگ

تشگنا ود ای ،دیراد هگن و دینزب هبرض یلاخ هیحان کی یور ،یلصا هحفص رد ،دوجوم یاه‌هنیزگ هب یسرتسد یارب

.دینک کیدزن مه هب ار دوخ

23