اه‌هاگتسد ریاس هب لاصتا

ثوتولب

ثوتولب هرابرد

یاه لیاف لدابت یارب ثوتولب زا .دنک یم رارقرب یهاتوک هلصاف رد هاگتسد ود نیب یمیقتسم میس یب لاصتا ثوتولب

.دینک هدافتسا اه هاگتسد ریاس اب هناسر ای هداد

قیرط زا یتفایرد ای یلاسرا یاه‌هداد زا هدافتسا ءوس ای ،عمس قارتسا ،نتفر تسد زا لابق رد گنوسماس•

.دریذپ‌یمن یتیلوئسم هنوگ‌چیه ،ثوتولب

ودیراذگ یم کارتشا هب ار اه هداد ،نمیا لاماکً و نانیمطا لباق یاه هاگتسد اب هک دیوش نئمطم هشیمه• شهاک یگژیو یتايلمع هلصاف تسا نکمم ،دشاب هتشاد دوجو اه هاگتسد نیب یعناوم رگا .دینک یم تفایرد

.دبای

نکمم ،دنا هدشن دییأت ای شیامزآ Bluetooth SIG هلیسو هب هک ییاهنآ ًاصوصخم ،اه هاگتسد زا یخرب•

.دنشابن راگزاس امش هاگتسد اب تسا

دورو ای اهلیاف یپک ندیدزد ،لاثم ناونع هب( دینکن هدافتسا ینوناق ریغ دصاقم یارب ثوتولب تیلباق زا•

.)یراجت دصاقم یارب ینوناق ریغ

.تسین ثوتولب تیلباق زا ینوناق ریغ هدافتسا زا یشان بقاوع لوئسم گنوسماس

82