اه‌هداد و هاگتسد ریدم

هاگتسد اقترا

.داد اقترا رازفا مرن هخسن نیرخآ هب ناوت یم ار هاگتسد

میس یب قیرط زا اقترا

.دنک ادیپ اقترا رازفا نایم firmware-over-the-air \FOTA( تامدخ طسوت امیقتسم دناوت یم هاگتسد

.دینزب هبرض یناسرزور هب رازفا مرن یروآزور هب هاگتسد هرابرد تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

Samsung Kies اب اقترا

وهدرک ارجا ار Samsung Kies .دینک دولناد گنوسماس تیاس بو زا ار Samsung Kies هخسن نیرخآ ،ندوب تروص رد و هدرک ییاسانش ار هاگتسد راکدوخ روطب Samsung Kies .دینک لصو هنایار هب ار هاگتسد اقترا ات دینک کیلک اقترا همکد یور وگتفگ هرجنپ رد .دهد یم ناشن وگتفگ هرجنپ رد ار دوجوم یاه یناسر زور هب

.دینک هعجارم Samsung Kies یامنهار هب ،اقترا هوحن هرابرد رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دوش عورش

.دینکن عطق ار USB لباک ای دینکن شوماخ ار هنایار ،هاگتسد اقترا ماگنه•

ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا .دینکن لصو هنایار هب ار رگید هناسر یاه هاگتسد ،هاگتسد اقترا ماگنه•

.دوش یناسر زور هب دنیآرف لخادت

87