قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

لماعت لرتنک

.دینک لاعف ،اه‌همانرب زا هدافتسا ماگنه رد اه یدورو هب هاگتسد شنکاو ندرک دودحم یارب ار لماعت لرتنک تلاح ای هناسر یور یدودحم لرتنک و یسرتسد طقف دیهد هزاجا نیریاس هب دیهاوخب هک دینک هدافتسا یماگنه تلاح نیا زا

.دنشاب هتشاد امش یاه‌هداد

.دینزب هبرض لماعت لرتنک یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض لماعت لرتنک دیلک یور2 2

هگن و هداد راشف نامزمه تروص هب ار ادص میظنت همکد و یلصا هحفص همکد ،همانرب کی زا هدافتسا ماگنه3 3

.دیراد

.دیشکب ندرک دودحم یارب رظن دروم هیحان فارطا رد طخ کی ای دینک ميظنت ار رداک هزادنا4 4

.دینزب هبرض مامت یور5 5

ار یلصا هحفص همکد ریظن ییاه‌همکد ای دینزب هبرض هحفص یور رگا .دهد یم ناشن ار دودحم هیحان هاگتسد

.دننک یمن لمع هیحان نیا رد اهنآ ،دیهد راشف

وهداد راشف نامزمه تروص هب ار ادص میظنت همکد و یلصا هحفص همکد ،یلماعت لرتنک تلاح ندرک لاعفریغ یارب

.دیراد هگن

اه‌سامت هب نداد نایاپ ای نداد خساپ

.اه‌سامت هب نداد نایاپ ای نداد خساپ شور نداد رییغت

.دینزب هبرض سامت نداد نایاپ/خساپ یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد

:دينک هدافتسا ريز یاه هنيزگ زا

یم راشف ار یلصا هحفص همکد یتقو ات دینک میظنت ار هاگتسد :دهد یم خساپ ار اه سامت یلصا هحفص دیلک

.دهد خساپ سامت هب هاگتسد ،دیهد

هاگتسد ،دیهد یم راشف ار شوماخ-نشور همکد یتقو ات دینک میظنت :شوماخ/نشور همکد طسوت سامت عطق

.دنک عطق ار سامت

118