عیٜ⠀ 찆✆尨

تسا هدرک غاد امش هاگتسد

تدم هب دوخ هاگتسد رد اه همانرب زا هدافتسا ای ،دنراد زاین یرتشیب یورین هب هک ییاه همانرب زا هدافتسا ماگنه هاگتسد درکراک ای رمع لوط رب یریثات دیابن و تسا یداع تیعضو نیا .دوش مرگ امش هاگتسد تسا نکمم ،ینلاوط

.دشاب هتشاد امش

دنوش یم رهاظ اطخ یاه مایپ ،نیبرود یزادنا هار ماگنه

یزادنا هار ماگنه رگا .دشاب هتشاد نیبرود همانرب یزادنا هار یارب یفاک یرتاب یورین و هظفاح دیاب امش هاگتسد :دینک ناحتما ار ریز یاهراک ،دندش رهاظ اطخ یاه مایپ ،نیبرود

.دینک ضیوعت هدش ژراش لاماکً یرتاب کی اب ار نآ ای دینک ژراش ار یرتاب•

.دینک دازآ ار هظفاح یاضف زا یرادقم ،هاگتسد زا اه لیاف فذح ای هنایار هب اه لیاف لاقتنا اب•

همانرب زا هدافتسا یارب نانچمه اهراک نیا ماجنا زا دعب هک یتروص رد .دینک یزادنا هار هرابود ار هاگتسد•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دیراد لکشم نیبرود

تسا شیامن شیپ زا رت نییاپ سکع تیفیک

.دشاب توافتم اه سکع تیفیک دراد ناکما یرادربسکع یاه کینکت و طیحم هب هتسب•

ای هدش زیون راچد ریوصت دراد ناکما ،دیریگب هتسب یاضف ای بش رد ،کیرات یاه طیحم رد ار اه سکع رگا•

.دورب نیب زا نآ حوضو

دنوش یم رهاظ اطخ یاه مایپ ،یا هناسردنچ یاه لیاف ندرک زاب ماگنه

،دیدش وربور اطخ یاه مایپ اب ای دندشن شخپ یاه لیاف دوخ هاگتسد یور هناسردنچ یاه لیاف ندرک زاب ماگنه رگا :دینک ناحتما ار ریز یاهراک

.دینک دازآ ار هظفاح یاضف زا یرادقم ،هاگتسد زا اه لیاف فذح ای هنایار هب اه لیاف لاقتنا اب•

یقیسوم لیاف رگا .دشاب هدشن تظفاحم )DRM( لاتیجید قوقح تیریدم اب یقیسوم لیاف هک دینک لصاح نانیمطا• یارب ار بسانم دیلک ای زوجم هک دینک لصاح نانیمطا ،تسا هدش تظفاحم )DRM( لاتیجید قوقح تیریدم اب

.دیراد رایتخا رد لیاف شخپ

DivX ریظن لیاف تمرف کی زا رگا .دوش یم ینابیتشپ هاگتسد طسوت لیاف یاه تمرف هک دینک لصاح نانیمطا• هچ زا امش هاگتسد هکنیا دییات یارب .دنک ینابیتشپ نآ زا هک دینک بصن ار یا همانرب ،دوش‌یمن ینابیتشپ AC3 ای

.دینک هعجارم www.samsung.com هب دنک یم ینابیتشپ یلیاف یاه تمرف

123