عیٜ⠀ 찆✆尨

تسا هتفر نیب زا هاگتسد رد هدش هریخذ یاه‌هداد

هداد دیناوت یمن ،تروص نیا ریغ رد .دینک هیهت نابیتشپ هخسن دوخ هاگتسد رد هدش هریخذ مهم یاه‌هداد مامت زا هشیمه رد هدش هریخذ یاه‌هداد نتفر تسد زا لابق رد گنوسماس .دینک یبایزاب نتفر نیب زا ای یگدید بیسآ تروص رد ار اه

.درادن یتيلوئسم هاگتسد

تسا هدهاشم لباق هاگتسد یجراخ هندب یور کچوک هرفح کی

تاعطق شزرل ای ییزج ندروخ بات ثعاب تسا نکمم و تسا هناخراک یحارط یرورض یگژیو کی هرفح نیا•

.دوش

.دوش هرفح نیا کدنا شرتسگ ثعاب تسا نکمم تاعطق نیب کاکطصا ،نامز رورم هب•

125