ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜆䜆✀ 䠆찆順꼆찆䜆䔆䄆찆

اه یدنب‌هقبط تیریدم و ندوزفا

.دینک داجیا ییاه یدنب‌هقبط ،دوخ یاه تشاددای تیریدم و یزاس‌بترم یارب

.دینزب هبرض اههورگ تیریدم یور ،اه تشاددای تسرهف رد

هبرض دییأت یور سپس و دینک دراو ار یدنب هقبط کی مان ،دینزب هبرض یور ،دیدج یدنب هقبط کی ندوزفا یارب

.دینزب

.دینزب هبرض یدنب هقبط رانک رد یور ،یدنب هقبط کی فذح یارب

دراو یدنب هقبط یارب دیدج مان کی ،دیراد هگن و دینزب هبرض یدنب هقبط مان یور ،یدنب هقبط کی مان رییغت یارب

.دینزب هبرض دییأت یور سپس و دینک

کی هب نییاپ ای لااب تمس هب ار نآ و دینزب هبرض یدنب هقبط کی رانک رد یور ،یدنب هقبط بیترت رییغت یارب

.دیشکب رگید لحم

اه هنیزگ ریاس هب یسرتسد

.دیشاب هتشاد یسرتسد یرتشیب یاه‌هنیزگ هب اه‌تشاددای هدهاشم ماگنه ای اه‌تشاددای تسرهف رد دیناوت‌یم امش :دینک هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا و دینزب هبرض یور ،اه‌تشاددای تسرهف رد

.دینک باختنا اه‌هنیزگ لامعا یارب ار اه‌تشاددای :باختنا

.دینک فذح ار اه‌تشاددای :فذح

.دینک یزاس‌ماگمه دوخ گنوسماس باسح اب ار اه‌تشاددای :کارتشا• :دینک هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا دیناوتب ات دینزب هبرض یور ،تشاددای کی هدهاشم نیح رد

.دینک فذح ار تشاددای :فذح

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار تشاددای :قیرط زا کارتشا

هاگتسد قیرط زا پاچ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک پاچ ار تشاددای ،رگپاچ هب هاگتسد لاصتا اب :پاچ

.دینک هعجارم هارمه

76