ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜆䜆✀ 䠆찆順꼆찆䜆䔆䄆찆

تعاس

رادشه

.دینزب هبرض رادشه تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

رادشه میظنت

،دینک باختنا ار رادشه رارکت یاهزور ،دینک میظنت ار رادشه نامز کی ،دینزب هبرض اهرادشه تسرهف رد یور یزاس لاعفریغ ای یزاس لاعف یارب .دینزب هبرض هریخذ یور سپس و دینک میظنت ار رادشه فلتخم یاه‌هنیزگ ریاس

.دینزب هبرض اهرادشه تسرهف رد دوجوم رادشه رانک رد یور ،اهرادشه

.دینک میظنت ار هدش میظنت شیپ زا نامز زا سپ رادشه کی رارکت تاعفد دادعت و ینامز هلصاف کی :ترچ

رادشه ندمآرد ادص هب زا شیپ هقیقد دنچ .دینک میظنت دنمشوه رادشه یارب گنز و نامز کی :دنمشوه رادشه• رادشه یادص نازیم .دوش یم عورش مک یادص نازیم اب دنمشوه رادشه ،صخشم نامز رد هدش‌نییعت‌شیپزا

.دیآرد ادص هب هدش‌نییعت‌شیپزا رادشه ای دینک شوماخ ار نآ هک ینامز ات دبای‌یم شیازفا جیردت‌هب دنمشوه

رادشه یزاس فقوتم

رد ار ،دیا‌هدرک لاعف ار قیوعت هنیزگ لابقً رگا .دوش فقوتم رادشه ات دیشکب گرزب هریاد زا نوریب هب ار

.دوش رارکت صخشم نامز تدم کی زا سپ رادشه ات دیشکب گرزب هریاد زا جراخ

اهرادشه فذح

.دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار اه‌رادشه ،دینزب هبرض فذح یور

73