قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

)TalkBack( یتوص دروخزاب

TalkBack یزاسلاعفریغ ای یزاس‌لاعف

یم دنلب یادص اب ار یباختنا یاه یگژیو ای هحفص یور نتم هاگتسد ،دینک یم لاعف ار TalkBack هک یماگنه

.دیشاب لکشم راچد هحفص هدهاشم رد هک تسا دیفم یتروص رد یگژیو نیا .دناوخ

.دینزب هبرض TalkBack یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض TalkBack دیلک یور2 2

هاوخلد لحم کی رد تعرس هب راب ود و دینزب هبرض TalkBack یور ،TalkBack ندرک لاعفریغ یارب

.دینزب هبرض هحفص یور

.دینزب هبرض دييات یور3 3

یور هاوخلد لحم کی رد تعرس هب راب ود و دینزب هبرض دييات یور ،TalkBack ندرک لاعفریغ یارب

.دینزب هبرض هحفص

یادص اب ار امش یباختنا یاه یگژیو و دهد یم هئارا یتوص دروخزاب هاگتسد ،TalkBack ندرک لاعف ماگنه دیدج یاه‌نلاعا هک یماگنه ای تسا شوماخ هحفص هک یماگنه ار یتوص دروخزاب هاگتسد نینچمه .دناوخ یم دنلب

.دنک یم هئارا ،رگید دراوم و دینک یم تفایرد

دنلب یادص اب ار یباختنا دراوم هاگتسد ،دینک یم لاعف TalkBack زا هدافتسا نیح رد ار سمل اب شواک هک یماگنه ره رد رگا سپس .دناوخ یم دنلب یادص اب دینزب هبرض اهنآ یور یتقو ار هحفص یور دراوم هاگتسد ادتبا .دناوخ یم رگا .دنک یم زاب ار همانرب ای دنک یم ارجا ار طوبرم درکلمع هاگتسد ،دینزب هبرض تعرس هب راب ود هحفص یاج

.دنک ارجا ار دنتسه تشگنا تاکرح دنمزاین هک یددعتم یاه یگژیو دناوت یمن هاگتسد ،دوش لاعفریغ سمل اب شواک

TalkBack یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،دینک زاب ار اه‌همانرب هحفص ،سمل اب شواک ندرک لاعف یارب

.دینزب تملاع ار سمل اب شواک سپس و دینزب هبرض تاميظنت

.دنتسین سرتسد رد اه یگژیو زا یخرب ،TalkBack زا هدافتسا ماگنه

106