آغاز به کار

نآ گنر ییلاط یاه لاصتا هک دیهد رارق یروط ار تراک USIM اي تراک میس :تراک میس ود یاه لدم 2 2

.دشاب نییاپ هب ور

ار USIM تراک ای مود تراک میس و دیهد رارق ) 1 ( 1 تراک SIM رایش نورد ار USIM ای لوا تراک میس

.دیراذگب ) 2 ( 2 تراک SIM رایش نورد

2

نآ گنر ییلاط یاه لاصتا هک دیهد رارق یروط ار تراک USIM اي تراک میس :تراک میس کی یاه لدم

.دشاب نییاپ هب ور

ریگ تراک میس رایش رد هظفاح تراک هک یتروص رد .دینکن دراو تراک میس رایش رد ار هظفاح تراک•

.دنرادرب ار هظفاح تراک ات دیربب گنوسماس تامدخ زکرم هب ار دوخ هاگتسد دیاب ،درک

.دیهدن رارق نارگید رایتخا رد ای هدرکن مگ ار دوخ تراک USIM ای تراک میس ات دیشاب بقارم•

.تسین هدش هدیدزد ای هدشمگ یاه تراک زا یشان تمحازم ای بیسآ هنوگ چیه لوئسم گنوسماس

10