تنظیمات

هارمه نفلت یاه هکبش

.دینک هدافتسا هارمه نفلت هکبش ره ای هداد یاه لاصتا زا ات دینک میظنت ار هاگتسد :هارمه نفلت هداد

.دينک هدافتسا گنيمور ماگنه رد هداد تلااصتا زا ات دینک میظنت هاگتسد :گنیمور ماگنه اتید

.دینک میظنت ار )APN( یسرتسد هطقن یاه مان :یبایتسد هطقن یاه مان

.دینک باختنا هکبش عون کی :)تراک میس ود یاه‌لدم( SIM 2 هکبش تلاح / SIM 1 هکبش تلاح

.دینک باختنا هکبش عون کی :)تراک میس کی یاه لدم( هکبش تلاح

.دینک باختنا گنیمور یارب هکبش کی و دینک وجتسج ار دوجوم یاه هکبش :هکبش یاهروتارپا

هاگتسد

لفق هحفص

.دیهد رییغت ار هدش لفق هحفص تامیظنت

.دینزب هبرض لفق هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد

ریز یاه هنیزگ دراد ناکما ،هحفص لفق یباختنا یگژیو هب هتسب .دينک لاعف ار هحفص لفق یگژيو :هحفص لفق

.دنشاب توافتم

.دوش هداد شیامن ییاتود تعاس ات دینک میظنت ار هاگتسد :هناگود تعاس

.دوش هداد شیامن تعاس رانک رد خیرات ات دینک میظنت ار هاگتسد :خیرات شیامن

.دوش هداد ناشن هدش لفق هحفص یور رب ار نیبرود ربنایم ات دینک میظنت ار هاگتسد :نیبرود ربنایم

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

.دنوش یم هداد شیامن تعاس اب هارمه هک دینک دراو ار یتاعلاطا :کلام تاعلاطا

.دینک باختنا هحفص ییاشگ لفق نامز رد هدهاشم یارب ار یا هولج :هولج ییاشگ لفق

.دوش هداد ناشن هدش لفق هحفص یور رب امنهار نتم ات دینک میظنت ار هاگتسد :امنهار نتم

95