قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

ادص نزاوت میظنت

،ادص نزاوت ميظنت یارب .دنک میظنت ار ادص نزاوت تسده کی زا هدافتسا ماگنه هک دینک میظنت یا‌هنوگ هب ار هاگتسد هبرض ادص نزاوت یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد .دینک لصو هاگتسد هب تسده کی

.دینزب هبرض میظنت یور سپس و دینک میظنت ار ادص نزاوت و دیشکب تسار ای پچ تمس هب ار ميظنت راون .دینزب

یکت یادص

یجورخ .دهد رییغت ونوم هب ویرتسا زا ار ادص یجورخ ،تسا لصتم تسده هک یماگنه ات دینک میظنت ار هاگتسد راچد رگا .دوش‌یم شخپ تسده یاهوگدنلب مامت قیرط زا هک دنک‌یم بیکرت لانگیس کی اب ار ویرتسا یادص ونوم

.دینک هدافتسا یگژیو نیا زا تسا رت‌تحار ناتیارب شوگ لخاد نوفده کی ای دیتسه ییاونش صقن

.دینزب تملاع ار یکت یادص سپس و دینزب هبرض یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

نتشاد هگن و ندز هبرض ریخأت یاه‌هنیزگ میظنت

.دینک میظنت ار شیامن هحفص نتشاد هگن و هبرض یارب صیخشت نامز

سپس و دینزب هبرض نتشاد هگن و ندز هبرض ریخأت یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینک باختنا ار هنیزگ کی

هحفص راکدوخ شخرچ

.دینک یریگولج نآ شخرچ زا ای دیهدب ار راکدوخ شخرچ هزاجا طبار هب ،هاگتسد ندناخرچ ماگنه

هبرض یسرتسد تیلباق تامیظنت یور و دینک زاب ار همانرب هحفص ،یدومع تلاح رد هحفص ندرک تباث یارب

.دیرادرب ار هحفص راکدوخ شخرچ هنیزگ تملاع سپس ،دینزب

هحفص ندش شوماخ نامز

.دینک میظنت ار دنام یم رظتنم هنیمز سپ رون ندرک شوماخ زا لبق هاگتسد هک ینامز تدم

کی سپس و دینزب هبرض هحفص ندش شوماخ نامز یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینک باختنا ار هنیزگ

117