ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜆䜆✀ 䠆찆順꼆찆䜆䔆䄆찆

ChatON

رگا .دینک هدافتسا یهورگ ای یدرف تروص هب دوخ ناتسود اب یعامتجا یاهراک ماجنا و ندز پگ یارب همانرب نیا زا

.دینیبب ار تسا هدش لاسرا هدش تبث یاه‌هاگتسد زا هک پگ هقباس یمامت دیناوت یم ،دیوش دوخ گنوسماس کارتشا دراو

.دینزب هبرض ChatON یور اه همانرب هحفص رد

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یدربراک همانرب نیا

یور لمعلاروتسد و دینزب هبرض یناسرزور هب یور .دینک یناسر زور هب هک تسا مزلا ،همانرب نیا عورش یارب

.دینک لیمکت ار یزادنا هار ات دینک لابند ار هحفص

.ﺩﻳﻧﮐ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ ﺕﭼ ﻉﻭﺭﺷ یﺍﺭﺑ ﺍﺭ ﻥﺎﺗﺳﻭﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺵﻳﺍﺭﻳﻭ ﺎﻳ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺍﺭ ﻪﻳﺎﻣﻧ ﺕﺎﻳﺋﺯﺟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﻳﺑﺑ ﺍﺭ ﺎﻫ پﮔ ﺯﺍ ﯽﺗﺳﺭﻬﻓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺎﻫﻥﻼﻋﺍ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺍﺩﻳﭘ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﻳﺑﺑ ﺍﺭ ﻥﺎﺗﺳﻭﺩ ﺯﺍ ﯽﺗﺳﺭﻬﻓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻥﺎﺗﺳﻭﺩ ﺯﺍ ﯽﺗﺳﺭﻬﻓ ﻭ ﺩﻳﻧﮐ ﺩﻭﻠﻧﺍﺩ ﺍﺭ ﺩﺭﺍﻭﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺍﺭ یﺩﺎﻬﻧﺷﻳﭘ

.ﻥﺎﺗﺳﻭﺩ یﻭﺟﺗﺳﺟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻪﻓﺎﺿﺍ ﻥﺎﺗﺳﻭﺩ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺎﺗﺳﻭﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻥﻣ ﻪﻳﺎﻣﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻳﺎﻣﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻥﺎﺗﺳﻭﺩ ﺕﺳﺭﻬﻓ

72