تنظیمات

،تسا یزیمور هیاپ کی هب لاصتا ای ندش ژراش لاح رد هاگتسد یتقو ات دینک میظنت ار هاگتسد :هحفص ظفاحم

.دنک ارجا ار شیامن هحفص ظفاحم کی

.دیهد رییغت ار نتم شیامن یارب ملق عون :تنوف کبس

.دیهد رییغت ار ملق هزادنا :تنوف هزادنا

.دوش رت ناسآ نآ ندناوخ ات دیهد شیازفا ار نتم حوضو :ییاناوخ نداد شیازفا

.دوش هداد شیامن هدنامیقاب یرتاب نازیم ات دینک میظنت ار هاگتسد :دهد یم شیامن ار یرتاب دصرد

سامت

.دینک یشرافس ار سامت یرارقرب یاه یگژیو تامیظنت

.دینزب هبرض سامت یور ،تامیظنت هحفص رد

.دییامن شیاریو ای هفاضا ،دینک یم لاسرا سامت در یارب هک ار یمایپ :سامت در یاه مایپ میظنت• :سامت نداد نایاپ/خساپ

یم راشف ار یلصا هحفص همکد یتقو ات دینک میظنت ار هاگتسد :دهد یم خساپ ار اه سامت یلصا هحفص دیلک

.دهد خساپ سامت هب هاگتسد ،دیهد

 

هاگتسد ،دیهد یم راشف ار شوماخ-نشور همکد یتقو ات دینک میظنت :شوماخ/نشور همکد طسوت سامت عطق

.دنک عطق ار هملاکم

 

:رگید تامیظنت

یجورخ یاه سامت یرارقرب ماگنه لباقم فرط یارب ار دوخ هدنریگ سامت هسانش :هدنریگ سامت هسانش

.دیهد ناشن

 

.دینک تیاده یرگید هرامش هب ار یتفایرد یاه سامت :سامت تیاده

زا لبق راکدوخ تروص هب )روشک ای هقطنم دک( دنوشیپ کی هک دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ هقطنم دک

.دنک جرد نفلت هرامش

 

.دینک دودسم ار یجورخ ای یدورو یاه سامت :سامت تيدودحم

.دنوش زاجم ،تسا ماجنا لاحرد سامت کی هک یماگنه یدورو سامت یاهرادشه :راظتنا رد سامت

لخاد یاه هرامش هب اه سامت ندرک دودحم روظنم هب ار تباث سامت هرامش تلاح :تباث سامت یاه هرامش

ار تراک USIM ای تراک میس هارمه هدش هضرع PIN2 .دینک لاعفریغ ای لاعف ،تباث سامت هرامش تسیل

 

.دینک دراو

 

:دیلک هحفص گنهآ و گنز گنهآ

.دینک باختنا ای هدرک هفاضا یدورو یاه سامت یارب گنز گنهآ کی :گنز یاه گنهآ

شخپ سامت گنز کی و دزرلب یدورو یاه سامت یارب ات دینک میظنت ار هاگتسد :ندز گنز ماگنه شزرل

.دنک

 

.دنک شخپ ادص اه همکد یور هبرض ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :یریگ هرامش دیلک هحفص یادص

97