آغاز به کار

هظفاح تراک زا هدافتسا

هظفاح تراک بصن

،هظفاح تراک عون و هدنزاس هب هتسب .دنک یم ینابیتشپ تياباگيگ 64 رثکادح ات هظفاح یاه تراک زا امش هاگتسد

.دنشابن راگزاس امش هاگتسد اب تسا نکمم هظفاح یاه تراک زا یضعب

نکمم راگزاسان تراک زا هدافتسا .دنشابن راگزاس هاگتسد اب لاماک تسا نکمم هظفاح یاه تراک یضعب•

ار تراک رد هدش هریخذ ىاه هداد دناوت یم ای دوش هظفاح تراک ای امش هاگتسد ندید بیسآ بجوم تسا

.دنک شودخم

.دشاب لااب هب نآ تسار تمس هک دیشاب بقارم ،هظفاح تراک ندرک دراو ماگنه•

تراک رگا .دنک یم ینابیتشپ هظفاح یاه تراک یارب exFAT و FAT عون لیاف متسیس زا هاگتسد نیا• ار هظفاح تراک دهاوخ یم امش زا هاگتسد ،دینک بصن یتوافتم لیاف راتخاس اب یا هدش تمرف هظفاح

.دینک تمرف هرابود

.درک دهاوخ هاتوک ار اهنآ رمع لوط ،هظفاح یاه تراک یور اه هداد موادم ندرک کاپ و نتشون•

یاهلياف هشوپ رد هظفاح تراک یاه لیاف یامنهار تسرهف ،هاگتسد رد هظفاح تراک ندرک بصن ماگنه•

.دوش یم هداد شیامن هظفاح تراک همه یصخش

.ديرادرب ار یتشپ شوپرد1 1

.دينک دراو ،دراد رارق نيياپ هب ور نآ گنر یيلاط ششوپ هک یلاح رد ار هظفاح تراک2 2

.دیهد رارق شیاجرس ار یتشپ شوپرد3 3

15