تامیظنت

تامیظنت هرابرد

باسح و دینک میظنت ار یدربراک همانرب یاه هنیزگ ،هدرک یدنبرکیپ ار هاگتسد ات دینک هدافتسا یدربراک همانرب نیا زا

.دینک هفاضا

.دینزب هبرض تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

رگیدکی اب ،دشاب تراک میس ود ای کی یاراد ناتهاگتسد هکنیا هب هتسب تسا نکمم هدش ینابیتشپ یاه یگژیو

.دنشاب هتشاد یتوافتم یاه یراذگ بسچرب هکنیا ای هدوب توافتم

اه هکبش و ميس یب

Wi-Fi

ادیپ یسرتسد هکبش یاه هاگتسد ریاس ای تنرتنیا هب و دوش لصو Wi-Fi هکبش هب ات دینک لاعف ار Wi-Fi یگژیو

.دینک

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب Wi-Fiدیلک یور سپس و دینزب هبرض Wi-Fiیور ،تامیظنت هحفص رد

لاصتا کی دناوت یم هاگتسد ،لانگیس نیرت یوق زا هدافتسا تهج هارمه نفلت هکبش ای Wi-Fi هکبش راکدوخ باختنا اب

.دینزب تملاع ار دنمشوه هکبش رییغت ،اه‌هکبش نیب راکدوخ ییاجباج یارب .دشاب هتشاد رادیاپ هکبش

.دینزب هبرض یور ،اه هنیزگ زا هدافتسا یارب

.دیزادرپب دوجوم یاه‌هکبش یوجتسج هب :نکسا

دیناوتب ات دینک لصتم Wi-Fi قیرط زا ًامیقتسم ار اه هاگتسد و دینک لاعف ار Wi-Fi Direct :میقتسم Wi-Fi

.دیراذگب کارتشا هب ار اه لیاف

.Wi-Fi تامیظنت یزاس یشرافس :هتفرشيپ

.دیوش لصو WPS همکد زا هدافتسا اب هدش تظفاحم Wi-Fi هکبش کی هب :WPS یراشف همکد

.دیوش لصو WPS PIN زا هدافتسا اب هدش تظفاحم Wi-Fi هکبش کی هب :WPS PIN یدورو

91