ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜆䜆✀ 䠆찆順꼆찆䜆䔆䄆찆

ادص طبض

یتوص یاه تشاددای ندرک طبض

.دینزب هبرض ادص طبض یور اه همانرب هحفص رد

طبض ات دینزب هبرض یور .دینک تبحص نفورکیم فرط هب امیقتسم .دوش زاغآ طبض ات دینزب هبرض یور

.دوش مامت طبض ات دینزب هبرض یور .دینزب هبرض یور طبض وغل یارب .دوش فقوتم

.ﺩﻳﻧﮐ ﺍﺩﻳﭘ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ

ﻩﺩﺷ یﺭﭘﺳ ﻥﺎﻣﺯ ﺕﺑﺛ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺯﺎﻏﺁ ﺍﺭ ﻁﺑﺿ

ﺵﻳﺎﻣﻧ ﺍﺭ ﯽﺗﻭﺻ یﺎﻫ ﺕﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﺕﺳﺭﻬﻓ

.ﺩﻳﻫﺩ

یتوص یاه تشاددای ندرک شخپ

.دینزب هبرض ادص طبض یور اه همانرب هحفص رد

.دینک باختنا شخپ یارب ار یتوص تشاددای کی و دینزب هبرض یور

.دیهد همادا ای دینک فقوتم ار شخپ : /

.دینک شرپ یدعب اي یلبق یتوص تشاددای هب : /

77