هیلوا تاکن

هب ار امنهار هچرتفد نیا ،لوصحم زا حیحص هدافتسا هوحن و ینمیا تاکن زا یهاگآ یارب دوخ هاگتسد زا هدافتسا زا لبق ًافطل

.دیناوخب تقد

.دنا هدش هئارا هاگتسد ضرف شیپ تامیظنت ساسا رب تاحیضوت•

قرف امش هاگتسد اب بلاطم یضعب تسا نکمم هاگتسد رازفا مرن ای لدم تاصخشم ،سیورس هدنهد هئارا ،هیحان هب هتسب•

.دشاب هتشاد

.تشاد دنهاوخ ریثأت هاگتسد ییاراک رب ،دنتسه RAM و CPU زا دح زا شیب هدافتسا دنمزاین هک ینیگنس تایوتحم یخرب•

.دراد یگتسب هدافتسا طیحم و هاگتسد تاصخشم هب ،دنتسه تایوتحم اب طابترا رد هک ییاهرازفا مرن صقن یب یارجا

.درادن یتیلوئسم رگید یاه تکرش طسوت هدش هضرع یاه همانرب زا یشان یدرکلمع تلاکشم لابق رد گنوسماس•

.تسین لماع متسیس ای تامیظنت رد یراکتسد لیلدب هدش داجیا یاه یراگزاسان ای یدرکلمع تلاکشم لوئسم گنوسماس•

.دوش نآ یاه همانرب ای و هاگتسد ندرکنراک تسرد بجوم تسا نکمم لماع متسیس یور رب هاوخلد تارییغت لامعا

دودحم هدافتسا یارب هاگتسد نیا رد دوجوم تایوتحم ریاس و اه سکع ،هنیمز سپ ریواصت ،یتوص عبانم ،رازفا مرن• یم بوسحم یرادرب هخسن قح نیناوق ضقن ،هریغ و یراجت دصاقم یارب بلاطم نیا زا هدافتسا و جارختسا .دنراد زوجم

.تسا ناربراک هدهع رب تایوتحم نیا زا ینوناقریغ هدافتسا تیلوئسم .دوش

ای راکدوخ یزاس ماگمه ،دولناد و دولپآ ،یناسر مایپ دننام ،هارمه تنرتنیا یاه سیورس زا هدافتسا یارب تسا نکمم• زا دوش یم هیصوت ،نیگنس تایوتحم لاقتنا یارب .دیوش یفاضا یاه هنیزه لمحتم یبایناکم یاه سیورس زا هدافتسا

.دینک هدافتسا Wi-Fi

.دنوشن ینابیتشپ رگید ،یلبق علاطا نودب تسا نکمم و دنوش یم یناسر زور هب ،هاگتسد هارمه ضرف شیپ یاه همانرب• مرن دروم رد .دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دیراد یلاؤس هاگتسد هارمه هدش هئارا یاه همانرب هرابرد رگا

.دیریگب سامت طوبرم سیورس ناگدنهد هئارا اب ،ربراک طسوت هدش بصن یاهرازفا ای هاگتسد تسردان درکلمع ثعاب تسا نکمم ،یمسرریغ عبانم زا اهرازفا مرن بصن ای هاگتسد لماع متسیس رد رییغت•

وهدوب گنوسماس زا امش هدافتسا زوجم همانقفاوت فلاخ رب تامادقا نیا .دوش تاعلاطا نتفر تسد زا و ندش شودخم

.دنک یم لطاب ار هاگتسد همان تنامض

رگا .دننک تفایرد هیدییأت )FCC( "لاردف تاطابترا هتیمک" زا اه هاگتسد زا یضعب تسا مزلا ،لدم ای هقطنم هب هتسب• همانرب یور ،FCC هسانش هدهاشم یارب .دینیبب ار هاگتسد FCC هسانش دیناوت یم ،دشاب FCC دیئات دروم ناتهاگتسد

.دینزب هبرض هاگتسد هرابرد تامیظنت

5