مقدمات

دیلک هحفص یاه یگژیو ریاس

تسا نکمم ،هدش هدافتسا هک یدرکلمع نیرخآ هب هتسب .دیراد هگن و دینزب هبرض یور ،رگید یاهدرکلمع زا هدافتسا یارب

.دنوش رهاظ دامن یاج هب یرگید یاهدامن

.ندرک تبحص قیرط زا نتشون :

ﻪﺑ ﻥﺗﻣ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﺭﺩ ﺙﮑﻣ ﺎﻳ ﻉﻭﺭﺷ

.ﺍﺩﺻ ﻪﻠﻳﺳﻭ

.سیون تسد تلاح هب رییغت :

.ﺩﺭﺍﺩﻧﺎﺗﺳﺍ ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﺕﻟﺎﺣ ﻪﺑ ﺭﻳﻳﻐﺗ

ﺎﺟ ﻪﺑ ﺎﺟ ﻪﺳﻳﻭﻧ ﺕﻟﺎﺣ ﻭ ﺩﺍﺩﻋﺍ ﺕﻟﺎﺣ ﻥﻳﺑ

.ﺩﻳﻭﺷ

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

.دروب پیلک زا دروم کی ندوزفا :

.دیلک‌هحفص تامیظنت رییغت :

35