آغاز به کار

یاه تمسق هک یا هنوگ هب دیهد رارق تراک میس ینیس یور ار USIM تراک و تراک میس :تراک میس ود یاه‌لدم 3 3

.دشاب نییاپ تمس هب نآ گنر ییلاط

نورد ار مود USIM تراک ای مود تراک میس و دیهد رارق ) 1 ( 1 تراک میس ینیس نورد ار USIM ای لوا تراک میس

.دیراذگب ) 2 ( 2 تراک میس ینیس

٢

١

نامزمه ار هظفاح تراک و تراک میس ناوت‎یمن اما .دوش هدافتسا زین هظفاح تراک یارب دناوت‎یم ۲ تراک میس ینیس

.داد رارق هاگتسد رد

یاه تمسق هک یا هنوگ هب دیهد رارق تراک میس ینیس یور ار USIM تراک و تراک میس :تراک میس کت یاه لدم

.دشاب نییاپ تمس هب نآ گنر ییلاط

ای بیسآ هنوگ چیه لوئسم گنوسماس .دیهدن رارق نارگید رایتخا رد ای هدرکن مگ ار دوخ تراک میس ات دیشاب بقارم

.تسین هدش هدیدزد ای هدشمگ یاه تراک میس زا یشان تمحازم

12