دورٜ⠆

یرادربسکع یاه تلاح

راکدوخ

.دینک هدافتسا تلاح نیا زا ،دنک نییعت ار سکع یارب لآ‌هدیا تلاح و هدرک یبایزرا ار فارطا طیحم دناوتب نیبرود هکنیا یارب

.دینزب هبرض راکدوخ تلاح نيبرود یور ،اه‌همانرب هحفص رد

راکدوخ سکع

.دینک هدافتسا ولج نیبرود اب ناتدوخ هرهچ زا سکع نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دینک سمل ار نيبرود اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یور ولج نیبرود زا هدافتسا یارب2 2

.دینزب هبرض راکدوخ سکع تلاح یور3 3

.دیریگب سکع ناتدوخ زا ات دینزب هبرض یور ای هتفرگ شیامن هحفص تمس هب ار ناتتسد فک4 4

ضیرع یفلس

.دینک هدافتسا ولج نیبرود اب ناتدوخ هرهچ زا ضیرع یسکع نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دینک سمل ار نيبرود اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یور ولج نیبرود زا هدافتسا یارب2 2

.دینزب هبرض ضیرع یفلس تلاح یور3 3

74