ليميا و اه‌مایپ

اه مايپ

مایپ لاسرا

.دینک لاسرا )MMS( یا‌هناسر‌دنچ یاه مايپ ای )SMS( ینتم یاه‌مایپ

.دوش لامعا امش یارب یفاضا هنیزه مایپ تفایرد ای لاسرا یارب ،گنیمور تلاح رد تسا نکمم

.دینزب هبرض اه مايپ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یور2 2

.دینک دراو ار مایپ نتم و دینک هفاضا ار ناگدنریگ3 3 :تراک میس ود یاه‌لدم

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﺎﮔﺩﻧﺭﻳﮔ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﺯﺍ ﻥﺎﮔﺩﻧﺭﻳﮔ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻡﺎﻳﭘ ﻥﺗﺷﻭﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻡﺎﻳﭘ ﻝﺎﺳﺭﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻝﻳﺎﻓ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻣﻳﻣﺿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﮏﺗﺭﻭﺻ ﺝﺭﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68