تنظیمات

مت

.دیهد رییغت هدش لفق هحفص و اه همانرب ،یلصا هحفص یارب ار هنیمز حرط

.دینزب هبرض مت یور ،تامیظنت هحفص رد

هرجنپ دنچ

.دینک میظنت یا هرجنپ دنچ زا هدافتسا یارب ار هاگتسد

.دوش لاعف ات دینک باختنا ار هرجنپ دنچ دیلک سپس و دینک باختنا هرجنپ دنچ ،تامیظنت هحفص رد

یصخش یاهلياف و یصخش هرجنپ دنچ نیا زا هدافتسا اب :یا هرجنپ دنچ یامن رد زاب / یتمسقود یامن رد ندرک زاب

.دنک یم لاعف ار یگژیو نیا هاگتسد ،اه‌مایپ یاه‌تسویپ هدهاشم ماگنه نینچمه .دش دهاوخ ارجا وئدیو یامن رد

زا یکی زا و بروم تروص هب ندیشک ماگنه ،وشزاب هرجنپ کی رد همانرب هحفص شیامن یارب :وشزاب هرجنپ ربنایم

.دینک میظنت ار هاگتسد ،هحفص یناقوف هبل تمس هب نیفرط

.دوشن ینابیتشپ اه هاگتسد یضعب رد تسا نکمم یگژیو نیا

نلاعا لنپ

.دینک یشرافس ،دنوش یم نایامن اه نلاعا لنپ رد هک ار ییاه هنیزگ

.دینزب هبرض نلاعا لنپ یور ،تامیظنت هحفص رد

تاکرح و اه تیلاعف

رییغت دننک یم لرتنک ،نات هاگتسد رد ار تکرح ییاسانش هک یتامیظنت و دینک لاعف نات هاگتسد رد ار تکرح ییاسانش یگژیو

.دیهد

.دینزب هبرض تاکرح و اه تیلاعف یور ،تامیظنت هحفص رد

مایپ ای هتفر تسد زا یاه سامت هرابرد ،دیراد یمرب ار هاگتسد یتقو ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :دنمشوه رادشه

.دهدب رادشه امش هب دیدج یاه

یتفایرد یاه سامت یادص ،نآ ندنادرگرب ای تسد فک تکرح اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ثکم/ندرک ادصیب

.دنک عطق ار اهرادشه ای

تسار ای پچ هب هحفص رد ار دوخ تسد یتقو ات دینک میظنت یروط ار هاگتسد :یرادربسکع یارب تسد فک تکرح

.دوش هتفرگ سکع هحفص زا ،دیشک‌یم

123