شخصیسازی

اه لنپ تیریدم

.دیراد هگن و هدز هبرض یلاخ هیحان کی یور ،یلصا هحفص رد ،لنپ کی فذح ای ییاجباج ،ندوزفا یارب

.دینزب هبرض یور سپس و دیورب لنپ نیرخآ تمس هب و پچ هب ،لنپ کی ندوزفا یارب

.دیشکب دیدج ناکم هب ار نآ سپس و دیراد هگن و هدز هبرض لنپ شیامن شیپ یور ،لنپ کی ییاجباج یارب

.دیشکب هحفص یلااب رد فذح تمس هب ار نآ سپس و دیراد هگن و هدز هبرض لنپ شیامن‌شیپ یور ،لنپ کی فذح یارب

.دینزب هبرض یور ،یلصا هحفص ناونع هب لنپ کی میظنت یارب

اه‌همانرب هحفص تیریدم

یدنب بیترت شور رییغت

.دینک باختنا ار یدنب بیترت شور کی و دینزب هبرض ساسا رب بیترت یور اه همانرب هحفص رد

اه‌همانرب ندرک یفخم

.دینک یفخم ار دینیبب اه‌همانرب هحفص رد دیهاوخ‌یمن هک ییاه‌همانرب دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار اه‌همانرب ،دینک سمل ار اه همانرب ندرک ناهنپ اه‌همانرب هحفص رد

ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار اه‌همانرب ،هدز هبرض یفخم یاه‌همانرب شیامن یور ،یفخم یاه‌همانرب شیامن یارب

.دینزب هبرض دش

اه همانرب ییاجباج

ناکم هب ار نآ و دیراد هگن و هدز هبرض رظن دروم همانرب یور رب .دینزب هبرض شیاریو یور اه‌همانرب هحفص رد

.دیشکب دیدج

.دوش لقتنم رگید هحفص هب ات دیشکب هحفص رانک هب ار نآ ،رگید لنپ کی هب همانرب لاقتنا یارب

.دیشکب ،دوش یم نایامن هحفص یلااب رد هک هحفص داجیا تمس هب ار نآ ،دیدج لنپ کی هب همانرب کی ییاجباج یارب

هشوپ ندرک تسرد

یور ،دینزب هبرض شیاریو یور دیناوت یم نینچمه .دینزب هبرض هشوپ داجيا یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دیشکب دوش‌یم نایامن هحفص یلااب تمسق رد هک هشوپ داجيا هب ار نآ سپس و دیراد هگن و هدز هبرض همانرب کی

.دینک دراو هشوپ یارب مان کي2 2

هبرض دش ماجنا یور سپس و هدرک باختنا ار هشوپ لخاد هب ییاجباج یارب رظن دروم یاه‌همانرب ،هدز هبرض یور3 3

.دینزب

55