آغاز به کار

:دهد خر لیذ طیارش رد تسا نکمم یرتاب ندش یلاخ و یطابترا تلاکشم•

.دینک لصو هاگتسد نتنآ یور یزلف یاه بسچرب رگا–

.دینک لصو هاگتسد هب یزلف یشکور رگا–

اب ار هاگتسد نتنآ تمسق ،هارمه تنرتنیا هب لاصتا ای سامت لثم صاخ یاه یگژیو زا هدافتسا ماگنه رگا–

.دیناشوپب ءایشا ریاس ای تسد

 

نکمم هدشن دییأت هحفص یاه ظفاحم زا هدافتسا .دوش یم داهنشیپ گنوسماس دییأت دروم هحفص ظفاحم زا هدافتسا•

.دندرگ اهروسنس درکلمع رد للاتخا ثعاب تسا

یاه طیحم ای بآ ضرعم رد یسمل هحفص هک ینامز تسا نکمم .دینک یریگولج یسمل هحفص اب بآ سامت زا•

.دنکن لمع تسرد ،دریگب رارق بوطرم

 

اه همکد

 

 

درکلمع

همکد

.دوش شوماخ ای نشور هاگتسد ات دیراد هگن و هداد راشف•

شوماخ/نشور

.دوش لفق ای نشور هحفص ات دیهد راشف•

 

 

 

.دوش‌یم زاب ریخا یاه‌همانرب زا یتسرهف ،همکد نیا سمل اب•

 

ریخا یاه‌همانرب

یلعف هحفص اب هطبار رد یرتشیب تاناکما هب ات دیراد هگن و دینزب هبرض

 

.دینک ادیپ یسرتسد

 

.دوش نشور هحفص ات دیهد راشف تسا لفق هحفص هک یماگنه•

 

.دیدرگزاب یلصا هحفص هب ات دیهد راشف•

یلصا هحفص

.دیهد راشف رابود S Voice ندرک ارجا یارب

 

.دوش ارجا Google ات دیراد هگن و هداد راشف•

 

.دیدرگ‌یم زاب یلبق هحفص هب ،همکد نیا سمل اب•

تشگزاب

 

 

.دینک میظنت ار ادص نازیم ات دیهد راشف

ادص نازیم

 

 

 

9