تنظیمات

رتشیب یاه‌هکبش

.دینک نییعت دوخ هاوخلد هب اه هکبش لرتنک یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض رتشیب یاه‌هکبش یور ،تامیظنت هحفص رد

هارمه نفلت یاه هکبش

.دینک هدافتسا یهارمه هکبش ره تنرتنیا زا ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هارمه نفلت هداد

.دينک هدافتسا گنيمور ماگنه رد تنرتنیا زا ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :گنیمور ماگنه اتید

.دینک باختنا ار هکبش عون کی :)تراک میس ود یاه‌لدم( SIM 2 هکبش تلاح / SIM 1 هکبش تلاح

.دینک باختنا ار هکبش عون کی :)تراک میس کی یاه‌لدم( هکبش تلاح

.دینک میظنت ار )APN( یسرتسد طاقن مان :یبایتسد هطقن یاه مان

.دینک تبث ار یا هکبش یتسد تروص هب و هدرک یسررب ار دوجوم یاه‌هکبش :هکبش یاهروتارپا

VPN

.)VPN( یزاجم یصخش یاه هکبش هب لاصتا و میظنت

هاگتسد

اه‌نلاعا و اهادص

.دیهد رییغت ار دوخ هاگتسد فلتخم یاهادص هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض اه‌نلاعا و اهادص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنک هدافتسا توکس تلاح ای ادص تلاح زا هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ادص تلاح

.دینک میظنت ار نلاعا شزرل تدش :هدننازرل تدش

شخپ سامت گنز کی و دزرلب یدورو یاه سامت یارب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ندز گنز ماگنه شزرل

.دنک

120