آغاز به کار

هظفاح تراک ندروآ نوریب

یور ،یلصا هحفص رد .دینک عطق هاگتسد اب لخاد زا ار نآ طابترا ادتبا ،رتشیب ینمیا یارب ،هظفاح تراک ندروآ نوریب زا شیپ

.دینزب هبرض ندرک ادج هظفاح تراک هریخذ لحم تامیظنت همانرب

.دوش لش ینیس ات دیهد راشف هظفاح تراک ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدندروآ نوریب قاجنس1 1

.دیشکب نوریب هظفاح تراک فاکش زا یمارآ هب ار هظفاح تراک ینیس2 2

.دیروآ نوریب ار هظفاح تراک3 3

.دیراذگب هظفاح تراک ینیس فاکش نورد ار هظفاح تراک ینیس4 4

زا ثعاب تسا نکمم راک نیا .دینکن جراخ ار هظفاح تراک ،تاعلاطا هب هاگتسد یسرتسد ای تاعلاطا لاقتنا ماگنه

نتفر تسد زا لابق رد گنوسماس .دوش هاگتسد ای هظفاح تراک ندید بیسآ ای تاعلاطا ندش شودخم ای نتفر تسد

.تشاد دهاوخن یتیلوئسم هدید بیسآ هظفاح یاه تراک زا تسردان هدافتسا رثا رد تاعلاطا

هظفاح تراک ندرک تمرف

.دینک تمرف هاگتسد یور ار هظفاح تراک .دشابن راگزاس هاگتسد نیا اب تسا نکمم هنایار اب هدش تمرف هظفاح تراک

.دینزب هبرض بلاق بلاق هظفاح تراک هریخذ لحم تامیظنت همانرب یور ،یلصا هحفص رد

ار هاگتسد یور رب هدش هريخذ مهم تاعلاطا مامت زا نابيتشپ یاه‌هخسن هيهت ،هظفاح تراک ندرک تمرف زا لبق

.دوش یمن ،ربراک تامادقا لیلد هب تاعلاطا نتفر تسد زا لماش هدنزاس تنامض .دينکن شومارف

هاگتسد ندرک شوماخ/نشور

.دوش نشور هاگتسد ات دیراد هگن هیناث دنچ و هداد راشف ار شوماخ/نشور همکد

ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد ،یا هناخراک تامیظنت هب ندنادرگزاب زا سپ ای راب نیلوا یارب هاگتسد ندرک نشور ماگنه

.دینک لابند ناتهاگتسد یزادنا‌هار یارب

.دینزب هبرض ندرک شوماخ یور و دیراد هگن و هداد راشف ار شوماخ/نشور همکد ،هاگتسد ندرک شوماخ یارب

همه زا ،اه ناتسرامیب و اهامیپاوه دننام ،تسا عونمم میس یب یاه هاگتسد زا هدافتسا هک دیتسه یقطانم رد یتقو

.دینک یوریپ نیلوئسم طسوت هدش ملاعا تاروتسد و اهرادشه

20