عیٜ⠀ 찆✆尨

تسا تسردان ای دنکُ یسمل هحفص شنکاو

لمع یتسرد هب یسمل هحفص دراد ناکما ،یسمل هحفص هب یبناج مزاول ریاس ای هحفص روتکژورپ لاصتا تروص رد•

.دنکن

تشگنا کون ای زیت کون ءایشا اب رگا ای دشابن زیمت یسمل هحفص سمل ماگنه امش یاه تسد رگا ،دیشوپب شکتسد رگا•

.دنکن راک یتسرد هب یسمل هحفص دراد ناکما ،دینزب هبرض هحفص هب دوخ یاه

.دنکن لمع تسرد ،دریگب رارق بوطرم یاه طیحم ای بآ ضرعم رد یسمل هحفص هک ینامز تسا نکمم•

.دینک یزادنا هار هرابود ار هاگتسد ،رازفا مرن تقوم یاهاطخ ندرک کاپ یارب•

.دشاب هدش یناسر زور هب هخسن نیرتدیدج هب امش هاگتسد رازفا مرن دیوش نئمطم•

.دینک هعجارم گنوسماس تامدخ زکرم هب ،دش بارخ ای هدیشارخ یسمل هحفص هک یتروص رد•

دوش یم وربور یدج لکشم اب ای دنک یم ریگ هاگتسد

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،تسا هدشن فرطرب زونه لکشم رگا .دییامن ناحتما ار ریز یاه لح هار

هاگتسد هرابود یزادنا هار

نآ هرابود و دینک شوماخ ار هاگتسد ای دیدنبب ار اه همانرب دشاب مزلا تسا نکمم ،دتفیب راک زا ای دنک ریگ هاگتسد هک یتروص رد

.دینک نشور ار

رابجا اب ددجم یزادنا هار

تدم هب نامزمه تروص هب ار ادص نازیم شهاک همکد و شوماخ/نشور همکد ،دش لاعفریغ ای داتفا راک زا امش هاگتسد رگا

.دوش یزادنا‌هار هرابود ات دیراد هگن و دیهد راشف هیناث 7 زا شیب

هاگتسد هرابود میظنت

.دیهد ماجنا ار هناخراک تامیظنت یناشنزاب ،درکن لح ار لکشم لااب یاه لح هار رگا

هاگتسد یناشنزاب هناخراک هداد یناشنزاب یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد مهم تاعلاطا مامت زا نابیتشپ یاه هخسن هیهت ،یا هناخراک تامیظنت یناشنزاب یارجا زا لبق .دینزب هبرض همه فذح

.دینکن شومارف ار هاگتسد یور رب هدش هریخذ

135