نکات اولیه

ییامنهار یاهدامن

.دراد دوجو نارگید ای و ناتدوخ یگدید بیسآ لامتحا هک یعقاوم :راطخا

.دراد دوجو لیاسو ریاس ای و امش هاگتسد ندید بیسآ لامتحا هک یعقاوم :رادشه

.تاعلاطا ریاس ای هدافتسا یاهدنفرت ،تاکن :هتکن

6