ینمیا کمک

یرارطضا تلاح

یرارطضا تلاح هرابرد

هک یماگنه .دینک هدافتسا دیتسه یرارطضا تیعضو رد امش هک ینامز رد هاگتسد راک هب هدامآ نامز شیازفا یارب تلاح نیا زا دیناوت یم نینچمه .دبای‌یم شهاک یرتاب فرصم و هحفص یيانشور ،اه‌یگژیو زا یخرب ندش دودحم اب ،دوش‌یم لاعف تلاح نیا

.دینک لاسرا نیریاس هب مایپ کی رد ار دوخ ناکم تاعلاطا و دینک شخپ ار اهرادشه ،دینک نشور ار شلاف

یرارطضا تلاح یزاس‌لاعف

هحفص رد دیناوت‌یم نینچمه .دینزب هبرض یرارطضا تلاح یور سپس و دیراد هگن و هداد راشف ار شوماخ/نشور همکد ار نآ ات دینزب هبرض یرارطضا تلاح دیلک یور سپس و یرارطضا تلاح ینمیا کمک تامیظنت یور ،اه‌همانرب

.دینک لاعف

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

.ﻩﻭﻗ ﻍﺍﺭﭼ ﻥﺩﺭﮐ ﻥﺷﻭﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺎﻫﺭﺍﺩﺷﻫ ﺵﺧﭘ

 

 

 

 

 

.ﯽﻠﻌﻓ ﻥﺎﮑﻣ ﻭ ﻡﺎﻳﭘ ﻝﺎﺳﺭﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺱﺎﻣﺗ یﺭﺍﺭﻗﺭﺑ

 

 

 

 

 

 

.ﺕﻧﺭﺗﻧﻳﺍ ﺭﻭﺭﻣ

 

 

 

 

 

 

.ﻩﺩﺎﻔﺗﺳﺍ ﺭﭘ یﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺭﺑ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ

 

 

 

 

ﯽﻧﻳﻣﺧﺗ ﻥﺎﻣﺯ ﻭ یﺭﺗﺎﺑ ﻩﺩﻧﺎﻣﻳﻗﺎﺑ یﻭﺭﻳﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یﺭﺗﺎﺑ ﺭﺎﮐ ﻪﺑ ﻩﺩﺎﻣﺁ

 

 

 

 

.یﺭﺍﺭﻁﺿﺍ ﺱﺎﻣﺗ یﺭﺍﺭﻗﺭﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تامیظنت هب هتسب ،نامز نیا .تسا یرتاب ژراش مامتا زا لبق هدنامیقاب نامز رگناشن ،هدش هداد ناشن هدنامیقاب نامز

.دشاب توافتم دناوت یم درکراک طیارش و هاگتسد

81