اتصال ٜ⠆䜀 ㌆یرس هب لاصتا

.دینک باختنا ندش تفج یارب ار هاگتسد کی2 2

هبرض هاگتسد مان یور ،روبع زمر راکدوخ دیلوت دییأت نودب ،تسا هدش تفج هاگتسد نیا اب ًلابق رظن دروم هاگتسد رگا

.دینزب

ار دوخ تیؤر تیلباق هنیزگ هاگتسد هک دینک تساوخرد ،درادن رارق تسرهف رد ندش تفج یارب رظن دروم هاگتسد رگا

.دنک نشور

.دیریذپب هاگتسد‌ ود ره رد ار ثوتولب لاصتا تساوخرد ،دییأت یارب3 3

تایوتحم تفایرد و لاسرا

یاه لیاف ای نیبطاخم ریظن یتاعلاطا دیناوت یم .دننک یم ینابیتشپ ثوتولب قیرط زا تاعلاطا لاقتنا زا اه همانرب زا یرایسب یم رگید هاگتسد هب ریوصت کی لاسرا زا یلاثم ریز یاهراک .دیراذگب کارتشا هب ثوتولب یاه هاگتسد ریاس اب ار یا هناسر

.دشاب

ریوصت لاسرا

.دینک سمل ار یرلاگ اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار ریوصت کی2 2

.دینک باختنا نآ هب ریوصت لاقتنا یارب ار یهاگتسد سپس و هدز هبرض ثوتولب یور3 3

ار دوخ تیؤر تیلباق هنیزگ هاگتسد هک دینک تساوخرد ،درادن رارق تسرهف رد ندش تفج یارب رظن دروم هاگتسد رگا

.دشاب تیؤر لباق اه هاگتسد ریاس یارب هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار دوخ هاگتسد ای .دنک نشور

.دیریذپب رگید‌ هاگتسد رد ار ثوتولب لاصتا تساوخرد4 4

ریوصت کی تفایرد

ریواصت دیناوت‌یم امش .دیریذپب ار ثوتولب لاصتا تساوخرد ،دنک یم لاسرا امش یارب ار یریوصت رگید هاگتسد هک یماگنه

.دینک هدهاشم یرلاگ رد ار یتفایرد

102