حرکات و وباق یاه یگژیو ا تفکرح

ثکم/ندرک ادصیب

ادصیب دیلک یور سپس و دینزب هبرض ثکم/ندرک ادصیب تاکرح و اه تیلاعف تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض ثکم/ندرک

هحفص یور تسد فک نتفرگ

.دیناشوپب ناتتسد فک اب ار هحفص ،اهرادشه ای یدورو یاه سامت ندرک ادص یب یارب

هاگتسد ندرک هنوراو

.دنوش ادص یب اهرادشه ای یدورو یاه‌سامت ات دینادرگرب ار هاگتسد

44