پیامها و ايميل

اه لیمیا ندناوخ

.دینک سمل ار لیمیا اه‌همانرب هحفص رد مایپ یتسد تفایرد یارب .دینک تفایرد ار هزات یاه ماپپ ات دینک باختنا هدافتسا یارب ليميا کارتشا کی ،دینزب هبرض یور

.ﻡﺎﺑﭘ ﻑﺫﺣ

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

.دینزب هبرض یور ،هزات یاه

.دیناوخب ار اه نآ ات دینزب هبرض مایپ یور

ﻪﻓﺎﺿﺍ ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻝﻳﻣﻳﺍ ﺱﺭﺩﺁ

.ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺍﺭ ﺭﮕﻳﺩ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﺎﻳ ﻩﺩﺭﮐ

.ﺎﻫ ﻪﻣﻳﻣﺿ ﻥﺩﺭﮐﺯﺎﺑ

ﺕﻬﺟ ﻝﻳﻣﻳﺍ یﻭﺭ ﺭﺑ یﺭﺍﺫﮔ ﺕﻣﻼﻋ

.یﺭﻭﺁﺩﺎﻳ

.ﺭﮕﻳﺩ ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﻪﺑ ﻡﺎﻳﭘ ﻥﻳﺍ ﻝﺎﺳﺭﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﯽﻠﺑﻗ ﺎﻳ یﺩﻌﺑ ﻡﺎﻳﭘ ﻪﺑ ﻥﺗﻓﺭ

 

 

 

 

 

.ﻡﺎﻳﭘ ﻥﺎﮔﺩﻧﺭﻳﮔ ﻡﺎﻣﺗ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻡﺎﻳﭘ ﻪﺑ ﻥﺩﺍﺩ ﺦﺳﺎﭘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71