دورٜ⠆

.دیریگب سکع ناتدوخ زا ات دینزب هبرض یور ای هتفرگ شیامن هحفص تمس هب ار ناتتسد فک4 4

کی رد ار اه سکع هاگتسد .دیریگب اماروناپ سکع ات دیناخرچب تسار هب سپس و پچ تمس هب ار هاگتسد یگتسهآ هب5 5

.دنک یم بیکرت یکت یاماروناپ سکع

.دشاب بایامن هرجنپ نورد یبآ رداک هک دیوش نئمطم•

.دننامب تباث دیاب اه هژوس ،ضیرع تروصب یفلس نتفرگ ماگنه•

.دریگب رارق یرون طیارش ریثأت تحت دناوت یم ریوصت حوضو•

هدش هداد ناشن شیامن شیپ هحفص رد هک ریوصت نییاپ و لااب یاه تمسق ،یرادربریوصت طیارش ربانب تسا نکمم•

.دنوش هدیرب ریوصت زا دنا

.دینک زاب دراد ناکما هک یدح ات ار ناتتسد و دیریگب ناتتسد رد ار هاگتسد ،هجیتن نیرتهب هب یبایتسد یارب•

تشپ نیبرود اب

ار هرهچ راکدوخ تروص هب بقع نیبرود کمک اب ناتدوخ زا سکع نتفرگ ماگنه رد دناوت یم نیبرود تلاح نیا زا هدافتسا اب

.دنک زکرمت نآ یور و هدرک ییاسانش

.دینزب هبرض تشپ نیبرود اب تلاح نيبرود یور ،اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دینک میظنت ار رداک هزادنا و دراد رارق تمسق نآ رد نات هرهچ هک دیربب یلحم هب ار رداک2 2

پیب یادص هاگتسد ،هرهچ ییاسانش زا دعب .دشاب ناتتروص تمس هب بقع نیبرود هک دیهد رارق یا هنوگ هب ار هاگتسد3 3

.دریگ یم سکع هیناث 2 زا دعب راکدوخ تروص هب هاگتسد سپس .دنک یم شخپ

اماروناپ

.دینک هدافتسا ،مه رانک سکع نیدنچ زا هدش لیکشت سکع کی نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دینزب هبرض اماروناپ تلاح نيبرود یور ،اه‌همانرب هحفص رد :دینک لابند ار ریز یاهدنفرت ،نکمم سکع نیرتهب نتفرگ یارب

.دیهد تکرح یگتسهآ هب تهج کی رد ار نیبرود•

.دیراد هگن باق لخاد رد ار ریوصت ،نیبرود بایامن رد•

.دینک یراددوخ هداس راوید ای یلاخ نامسآ دننام صخشمان هنیمز سپ اب ییاه‌سکع نتفرگ زا•

75