حرکات و وباق یاه یگژیو ا تفکرح

یتسد کی هدافتسا

یتسد کی هدافتسا یتسد کی درکلمع هنیمز ریوصت و شیامن هحفص تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض یتسد کی هدافتسا چییوس یور سپس و دینزب هبرض

یسرتسد تهج یدورو یاه‌لناپ ریاس و ،سامت نیح رد یسرتسد لباق یاه‌همکد ،یریگ‌هرامش دیلک هحفص تیعقوم میظنت یارب

.دینزب هبرض ای یور ،ناسآ و یتسد‌کی

یبناج دیلک هحفص

یبناج دیلک هحفص یتسد کی درکلمع هنیمز ریوصت و شیامن هحفص تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ نینچمه .دوش لاعف ات دینزب هبرض یبناج دیلک هحفص چییوس یور سپس و دینزب هبرض

.دوش لاعف ات دینزب هبرض یبناج دیلک هحفص

رانک رد رظن دروم یاهدرکراک ریاس یاه‌همکد و تشگزاب همکد و ،یلصا هحفص همکد ،ریخا یاه‌همانرب همکد نداد رارق اب

.دینک هدافتسا یرتشیب تلوهس اب و یتسد‌کی تروص هب دوخ هاگتسد زا ،هحفص

یسمل هحفص تیساسح شیازفا

.دینک هدافتسا شکتسد ندیشوپ نامز رد هحفص اب ندرک راک یارب یگژیو نیا زا

ار سمل تیساسح شیازفا سپس و دینزب هبرض هنیمز ریوصت و شیامن هحفص تامیظنت یور ،اه‌همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض سمل تیساسح‎ یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ دیناوت یم نینچمه .دینزب تملاع

ییاسانش تسا نکمم داوم ریاس .دینک هدافتسا یمرچ یاه شکتسد زا ،هحفص سمل ماگنه رتهب ییاسانش یارب•

.دنوشن

.دینزب هبرض شکتسد طسوت مکحم روط هب هحفص یور ،جیاتن نیرتهب لوصح یارب•

.دنکن راک یتسرد هب تسا نکمم یگژیو نیا ،دینک‌یم هدافتسا S هدهاشم تلاح زا هک یماگنه•

.دوشن ینابیتشپ اه هاگتسد یضعب رد تسا نکمم یگژیو نیا•

53