یرلاگ

هاگتسد رد تایوتحم هدهاشم

.دینک باختنا ار ییویدیو ای ریوصت و هدز هبرض یرلاگ یور ،اه‌همانرب هحفص رد

.دنوش یم هداد ناشن دامن اب ،شیامن شیپ کچوک ریوصت رد ،اه ملیف

.دینک سمل ار شیامن هحفص ،ریواصت کچوک شیامن‌شیپ و ونم راون شیامن ای ندرک ناهنپ یارب

.ﺭﻳﻭﺻﺗ ﺡﻼﺻﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﻳﺭﻳﺎﺳ یﺍﺭﺑ ﺭﻳﻭﺻﺗ ﻝﺎﺳﺭﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﯽﻠﺑﻗ ﻪﺣﻔﺻ ﻪﺑ ﻥﺗﻓﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺭﻳﻭﺻﺗ ﻑﺫﺣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ یﺍﺭﺑ ﺎﻫ ﻩﺎﮕﺗﺳﺩ ﺭﻳﺎﺳ یﻭﺟﺗﺳﺟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺭﻳﻭﺻﺗ

.ﺎﻫﻭﻳﺩﻳﻭ ﻭ ﺭﻳﻭﺎﺻﺗ ﮏﭼﻭﮐ ﺵﻳﺎﻣﻧﺵﻳﭘ

79