ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀✀  مک و اه همانرب

Play یاه‌‌باتک

.دیزادرپب اه‌نآ هعلاطم هب و هدرک دولناد Play هاگشورف زا ار ینوگانوگ یاه‌باتک

Play هکد

.دینک هعلاطم یگدوسآ اب دیراد تسود هک ار یتلاجم و رابخا

Play یاه‌یزاب

.دینک یزاب نارگید اب و دینک دولناد Play هاگشورف زا ار اه‌یزاب

Drive

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار نآ و دیشاب هتشاد یسرتسد نآ هب اج همه زا ،دینک هریخذ یربا هریخذ یاضف رد ار ناتیاوتحم

YouTube

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار نآ و دیزادرپب ویدیو تخاس ای اشامت هب

اه‌سکع

.دینک تیریدم ،دیا هدرک دولپآ Google+ رد و هریخذ هاگتسد رد هک ار ییاهویدیو و سکع یاه موبلآ ،اه سکع

Hangouts

هدافتسا ندز پگ ماگنه رد ییویدیو یاه‌سامت و اه‌کلکش ،ریواصت زا و دینزب پگ یهورگ ای هناگادج تروص هب ناتناتسود اب

.دینک

Google

.دیزادرپب وجتسج هب ناتهاگتسد ای تنرتنیا رد تعرس هب

یتوص یوجتسج

.دیزادرپب فلتخم دراوم یوجتسج هب ،رظن دروم تارابع ای تاملک نتفگ اب

100