نفلت

سامت یرارقرب

.دینزب هبرض نفلت یور اه همانرب هحفص رد

یور ،یتوص سامت یرارقرب یارب دینک دراو نفلت هرامش کی ،دینزب هبرض دیلک هحفص یور :تراک میس ود یاه‌لدم

.دینک سمل ار یریوصت سامت یرارقرب یارب ای و دینزب هبرض ای

.ﺎﻫ ﻡﺎﻳﭘ ﻭ ﺎﻫ ﺱﺎﻣﺗ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻭﻣ ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﻕﻳﺭﻁ ﺯﺍ ﻩﺭﺎﻣﺷ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﺭﺍﻭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﻪﺑ ﻩﺭﺎﻣﺷ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﻔﻠﺗ ﻩﺭﺎﻣﺷ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﯽﻠﺑﻗ ﻪﺗﺷﻭﻧ ﻑﺫﺣ

62