مقدمات

یلصا هحفص یاه هنیزگ

ار دوخ تشگنا ود ای ،دیراد هگن و دینزب هبرض یلاخ هیحان کی یور یلصا هحفص رد ،دوجوم یاه هنیزگ هب یسرتسد یارب

.دینک کیدزن مه هب

Flipboard شرازگ

یم یگژیو نیا زا هدافتسا اب .دینیبب ار فلتخم یاه هتسد هب طوبرم یاه هلاقم نیرتدیدج دیناوتب ات دینک هدافتسا یگژیو نیا زا

.دینک تفایرد زور هب ار دوخ هقلاع دروم رابخا دیناوت

.دینک زاب ار Flipboard شرازگ ات دیورب تسار تمس هب ای دینزب هبرض یور ،یلصا هحفص رد1 1

.دینزب هبرض START READING یور ،دینک یم یزادنا هار راب نیلوا یارب ار یگژیو نیا هک یماگنه2 2

.دینک رورم ار یربخ یدنب هتسد ره هب طوبرم یاه هلاقم دیناوتب ات دیورب لااب تمس هب3 3

سپس .دیراد هگن و دینزب هبرض یلصا هحفص رد یلاخ یاضف یور ،Flipboard شرازگ ندرک لاعفریغ یارب

.دینک وغل ار Flipboard شرازگ باختنا و دینزب هبرض یلصا هحفص تامیظنت یور

26