تنظیمات

یبناج مزاول

.دیهد رییغت ار یبناج مزاول هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض یبناج مزاول یور ،تامیظنت هحفص رد

زاب راکدوخ تروص هب نآ لفق ،دوش یم زاب نآ شوپرد یتقو هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ ییاشگزاب

.دینک هدافتسا هحفص لفق یاه شور زا یضعب یارب دیناوت یم طقف یگژیو نیا زا .دوش

.دیهد رییغت ار S view هرجنپ هحفص هنیمز ریوصت :S View هرجنپ هنیمز ریوصت

میظنت یشرافس تروص هب ار دوش یم هداد ناشن S view هرجنپ هحفص رد هک یتاعلاطا :شیامن یارب دراوم باختنا

.دینک

یرتاب

.دیهد رییغت ار ورین هریخذ یاه هنیزگ و دینک هدهاشم ار یرتاب یورین تاعلاطا

.دینزب هبرض یرتاب یور ،تامیظنت هحفص رد

تاعلاطا بسک یارب .دیهد رییغت ار ورین هريخذ تلاح تامیظنت و دینک لاعف ار ورین هريخذ تلاح :ورین هریخذ تلاح

.دینک هعجارم ورین هریخذ یگژیو هب ،رتشیب

یرتاب درکراک نامز‏‏،همانرب کی هب دودحم یسرتسد هزاجا و رت هداس نامدیچ کی شیامن اب :رتشیب یورین هریخذ تلاح

.دیهد شهاک ار نآ فرصم و شیازفا ار

تامیظنت هب هتسب ،نامز نیا .تسا یرتاب ژراش مامتا زا لبق هدنامیقاب نامز رگناشن ،هدش هداد ناشن هدنامیقاب نامز

.دشاب توافتم دناوت یم درکراک طیارش و هاگتسد

.دوش هداد شیامن هدنامیقاب یرتاب نازیم ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :تیعضو راون رد دصرد

130