حرکات و وباق یاه یگژیو ا تفکرح

.دینزب هبرض هناگدنچ هرجنپ رد دوجوم همانرب دامن یور ،وشزاب هرجنپ کی رد همانرب کی یارجا یارب3 3

ادتبا .دومن ارجا وشزاب هرجنپ نیدنچ رد نامزمه تروص هب ناوت یم ار دنتسه تملاع یاراد هک ییاه‌همانرب یاهدامن

.دینزب هبرض یور سپسو ، تملاع یاراد همانرب دامن یور

.ﺩﻳﻫﺩ ﺕﻳﻌﺿﻭ ﺭﻳﻳﻐﺗ ﺭﻭﺎﻧﺷ ﺩﺎﻣﻧ ﻪﺑ .ﺩﻳﻫﺩ ﺕﻳﻌﺿﻭ ﺭﻳﻳﻐﺗ ﻪﺣﻔﺻ ﻡﺎﻣﺗ ﺵﻳﺎﻣﻧ ﻪﺑ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺎﺟﺑﺎﺟ ﺍﺭ ﺍﻭﺗﺣﻣ .ﺩﻳﺩﻧﺑﺑ ﺍﺭ ﻩﺭﺟﻧﭘ

.دننک یمن ینابیتشپ اوتحم ییاجباج زا اه‌همانرب زا یضعب

وشزاب یاه هرجنپ تکرح

.دیشکب دیدج ناکم کی تمس هب ار نآ و دینزب هبرض وشزاب هرجنپ رد دوجوم هریاد یور ،وشزاب هرجنپ کی ندرک اجباج یارب

50