تنظیمات

یسرتسد تیلباق

.دینک هدافتسا هاگتسد هب یسرتسد دوبهب یارب یگژیو نیا زا

.دینزب هبرض یسرتسد تیلباق یور ،تامیظنت هحفص رد

.دبای دوبهب دنراد ییانیب لکشم هک یدارفا یارب یسرتسد تیلباق ات دیهد ماجنا یشرافس تروص هب ار تامیظنت :ییانیب

هوحن هرابرد تاعلاطا هدهاشم یارب .دينک لاعف ،دنک‌یم هئارا یتوص دروخزاب هک ار TalkBack :TalkBack

 

.دینزب هبرض »سمل اب شواک« ماگ هب ماگ شزومآ یزادنا هار‏ تاميظنت یور ،اه یگژیو نیا زا هدافتسا

 

تروص هب امش هاگتسد یاوتحم ات دنک شوماخ ار هحفص هراومه هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :هریت هحفص

.دوش ظفح یصوصخ

 

یور هتشون کی یور زا دوخ تشگنا نتشادرب ماگنه هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :عيرس ديلك اب ندرک دراو

هبرض راب ود و تشگنا نتشادرب یاج هب ،نتشون یارب دیناوت یم یگژیو نیا زا .دنک دراو ار هتشون نآ ،دیلک هحفص

 

.دینک هدافتسا هحفص یور ندز

 

دراو هک یروبع زمر ،TalkBack ندش لاعف ماگنه هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :یراتفگ روبع یاهزمر

.دناوخب دنلب یادص اب ار دینک یم

 

.دیهد رییغت ار ملق هزادنا :تنوف هزادنا

.دنک‌یم موز یصاخ تمسق یور و هداد ماجنا ییامنگرزب هحفص یور هاگتسد ،هنیزگ نیا میظنت اب :ییامنگرزب تاکرح

.دهد رادشه امش هب ،دیا هدرکن یسررب هک ییاه‌نلاعا دروم رد هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :نلاعا روآدای

.دینک سوکعم ار اه‌گنر ،ندید تیلباق دوبهب یارب :ویتاگن یاه گنر

حرط ،دیراد یلکشم اوتحم ندناوخ یارب ای دیتسه یگنرروک راچد امش هک دهد صیخشت هاگتسد رگا :گنر میظنت

.دنک‌یم میظنت ار گنر یلک

 

سپس و شوماخ/نشور همکد نتشادهگن و ندرشف اب ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :یسرتسد تیلباق ربنایم

.دوش لاعف Talkback ،تشگنا ود اب هحفص نتشادهگن و ندز هبرض

 

.دیهد رییغت راتفگ هب نتم یگژیو یارب ار تامیظنت :راتفگ هب نتم یاه هنیزگ

.دبای دوبهب دنراد ییاونش لکشم هک یدارفا یارب یسرتسد تیلباق ات دیهد ماجنا یشرافس تروص هب ار تامیظنت :ییاونش

.دنزب کمشچ تاعلاطا ای دیدج یاه‌مایپ ،یتفایرد ساه‌سامت ماگنه ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار شلاف :شلف نلاعا

سامت یادص و هناسر یادص ریظن اهادص همه هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :دینک شوماخ ار اهادص همه

.دنک شوماخ ار هملاکم کی نیح رد هدنریگ

 

125