مقدمات

نتشاد هگن و ندز هبرض

.دینک ادیپ یسرتسد دوجوم یاه‌هنیزگ هب ات دیراد هگن هیناث 2 زا شیب و دینزب هبرض دروم کی یور

ندیشک

.دیشکب رظن دروم ناکم هب ار نآ و دیراد هگن و دینزب هبرض نآ یور ،دروم کی ییاجباج یارب

ندز هبرض راب ود

رارکت ار راک نیا هرابود ،هیلوا تلاح هب تشگزاب یارب .دینزب هبرض نآ یور رب رابود ،سکع ای بو هحفص ییامنگرزب یارب

.دینک

23