مقدمات

.اه کتروص ندوزفا :

.دیهد رییغت ار دیلک هحفص دیناوت یم ،ییلااب راون ندیشک اب .روانش دیلک هحفص هب ییاجباج :

.ﺩﺭﺍﺩﻧﺎﺗﺳﺍ ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﺕﻟﺎﺣ ﻪﺑ ﺭﻳﻳﻐﺗ

)Copy & Pasting( قاصلا و یپک

.دیراد هگن و دینزب هبرض نتم یور1 1

.دینزب هبرض همه باختنا یور ،نتم لک باختنا یارب ای دیشکب ار ای ،رظن دروم نتم باختنا یارب2 2

.دوش یم یپک دروب پیلک رد هدش باختنا نتم .دینزب هبرض ندیرب ای یپک یور3 3

ًلابق هک ینتم قاصلا یارب .دینک سمل ار قاصلا و هداد رارق نتم ندرک دراو یارب رظن دروم لحم رد ار امن‌ناکم4 4

.دینک باختنا ار نتم و دینزب هبرض دروب پیلک یور ،دیا هدرک یپک

36