مقدمات

ورین هریخذ یگژیو

ورین هریخذ تلاح

.دینک هریخذ ار یرتاب یورین ،هاگتسد یاهدرکلمع ندرک دودحم اب

ورین هریخذ تلاح دیلک یور سپس و دینزب هبرض ورین هریخذ تلاح یرتاب تامیظنت یور ،اه‌همانرب هحفص رد لاعف ات دینزب هبرض یژرنا ییوج هفرص یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لنپ دیناوت یم نینچمه .دوش لاعف ات دینزب هبرض

.دوش :دینک باختنا ریز یاه‌هنیزگ زا

.دیوش هارمه تنرتنیا زا هنیمز‌سپ رد ارجا لاح رد یاه‌همانرب هدافتسا عنام :هنیمز‌سپ تاعلاطا لک ندرک دودسم

رتشیب یورین هریخذ تلاح

یم لامعا ار ریز تامیظنت هاگتسد ،رتشیب یورین هریخذ تلاح رد .دینک هدافتسا یرتاب درکراک نازیم شیازفا یارب تلاح نیا زا :دنک

.دهد یم شیامن یرتسکاخ تروص هب ار هحفص یاه گنر•

.دنک یم بختنم و یرورض یاه همانرب هب دودحم طقف ار دوجوم یاه همانرب•

.دنک یم لاعفریغ ،هحفص ندوب شوماخ نامز رد ار هارمه تنرتنیا•

.دنک یم لاعفریغ ار ثوتولب و Wi-Fi•

هریخذ تلاح دیلک یور سپس و دینزب هبرض رتشیب یورین هریخذ تلاح یرتاب تامیظنت یور ،اه‌همانرب هحفص رد دینزب هبرض ورینرتشیب هریخذ‎ یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لنپ دیناوت یم نینچمه .دوش لاعف ات دینزب هبرض رتشیب یورین

.دوش لاعف ات

.دینک باختنا ار یا‌همانرب و هدز هبرض یور ،یلصا هحفص رد همانرب کی ندوزفا یارب

وهدرک باختنا ار تسا یاراد هک همانرب کی ،هدز هبرض فذح یور ،یلصا هحفص زا همانرب کی فذح یارب

.دینک سمل ار دییأت سپس

.دینزب هبرض تامیظنت یور ،ادص ای تنرتنیا لاصتا دننام ،رتشیب یورین هریخذ تلاح تامیظنت رییغت یارب

.دینزب هبرض رتشیب یورین هریخذ ندرک لاعفریغ یور ،رتشیب یورین هریخذ یگژیو ندرک لاعفریغ یارب

تامیظنت هب هتسب ،نامز نیا .تسا یرتاب ژراش مامتا زا لبق هدنامیقاب نامز رگناشن ،هدش هداد ناشن هدنامیقاب نامز

.دشاب توافتم دناوت یم درکراک طیارش و هاگتسد

38