.ﺕﺎﻤﻴﻈﻨﺗ ﻥﺩﺭﮐ ﺯﺎﺑ

.ﻊﻳﺭﺳ ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ یﺎﻫ ﻪﻣﮐﺩ ﻡﺎﻣﺗ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

.ﻊﻳﺮﺳ ﻝﺎﺼﺗﺍ یﺍﺭﺟﺍ

ﻡﻳﺳ ﻭﺩ یﺎﻫﻝﺩﻣ) .ﺕﺭﺎﮐ ﻡﻳﺳ ﮏﻳ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ (ﺕﺭﺎﮐ

.ﺩﻭﺟﻭﻣ ﺕﺎﻧﻼﻋﺍ ﻡﺎﻣﺗ ﻑﺫﺣ

مقدمات

.دینک هدافتسا اه نلاعا لنپ رد دیناوت یم ریز یاهدرکلمع زا

یﺍﺭﺑ .ﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺭﺑ ﻥﺩﺭﮐ ﻝﺎﻌﻓﺭﻳﻏ ﺎﻳ ﻝﺎﻌﻓ ﻪﻣﮐﺩ ،ﺭﺗﺷﻳﺑ ﺕﺎﻳﺋﺯﺟ ﺎﺑ ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

.ﺩﻳﺭﺍﺩ ﻪﮕﻧ ﺍﺭ ﻥﺁ ﻭ ﻩﺩﺭﮐ ﺱﻣﻟ ﺍﺭ یﺍ

.ﯽﻳﺎﻧﺷﻭﺭ ﻡﻳﻅﻧﺗ

.S Finder یﺯﺍﺩﻧﺍ ﻩﺍﺭ

یﻭﺭ ﻥﺩﺯ ﻪﺑﺭﺿ ﺎﺑ ﻑﻠﺗﺧﻣ ﺕﺎﻣﺍﺩﻗﺍ ﻡﺎﺟﻧﺍ

.ﻥﻼﻋﺍ ﮏﻳ

عیرس تامیظنت یاه‌همکد بیترت رییغت

دیراد هگن و هدرک سمل ار رظن دروم هنیزگ ،دینک سمل ار ،اه نلاعا لنپ یور عیرس تامیظنت نامدیچ رییغت یارب

.دیشکب یرگید ناکم هب ار نآ سپس و

عیرس تامیظنت لنپ زا هدافتسا

میظنت لنپ ،اه یگژیو رگید ندرک لاعفریغ ای لاعف یارب .دینک لاعفریغ ای لاعف اه‌نلاعا لنپ رد دیناوت‌یم ار اه‌یگژیو زا یخرب

.دینک زاب ار عیرس

اه‌نلاعا لناپ رد ار ،ای .دیشکب نییاپ تمس هب دوخ تشگنا ود طسوت ار تیعضو راون ،عیرس میظنت لنپ ندرک زاب یارب

.دیشکب لااب تمس هب هحفص نییاپ زا ار تیعضو راون ،عیرس میظنت لنپ نتسب یارب .دینک سمل

30