مدیر دستگاه و اطلاعام

تایوتحم ندادرگزاب و یریگ نابیتشپ

تاعلاطا زا دیناوت یم .دینک یرادهگن هاگتسد رد نمیا تروص هب ار تامیظنت و ،اه همانرب تاعلاطا ،یصخش تاعلاطا

.دینک ادیپ یسرتسد اهنآ هب ًادعب و دینک یریگ نابیتشپ باسح کی رد دوخ ساسح

Google باسح زا هدافتسا

.دینک سمل ار تامیظنت اه‌همانرب هحفص رد1 1

.دینزب تملاع ار نم هداد زا نابیتشپ هخسن و دینزب هبرض یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت یور2 2

.دینک باختنا نابیتشپ باسح ناونع‌هب ار باسح کی و دینزب هبرض نابیتشپ باسح یور3 3

یارجا اب .دیوش دوخ Google باسح دراو یزادنا هار یامنهار همانرب قیرط زا دیاب ،تایوتحم ینادرگزاب یارب رد رگا .دینک زاب و هدرک ارجا ار یزادنا‌هار یامنهار همانرب دیناوت‌یم هاگتسد یور هناخراک تاعلاطا یناشنزاب

.دینک ینادرگزاب ار نابیتشپ تاعلاطا دیناوت‌یمن ،دیوشن دوخ Google باسح دراو یزادنا‌هار یامنهار همانرب

گنوسماس باسح زا هدافتسا

دراو سپس و دینزب هبرض گنوسماس کارتشا باسح ندوزفا اه باسح تامیظنت یور اه‌همانرب هحفص رد

.دیوش دوخ گنوسماس باسح هخسن لااح نیمه یور سپس و ،دینزب تملاع ار یریگ‌نابیتشپ دراوم ،دینزب هبرض نابیتشپ گنوسماس کارتشا یور

.دینزب هبرض دینک هیهت نابیتشپ

گنوسماس کارتشا اه باسح تامیظنت یور ،دینک زاب ار اه‌همانرب هحفص ،تایوتحم یبایزاب یارب

.دینزب هبرض دوش یبایزاب نونکا یور سپس و دینک باختنا ار دراوم ،دینزب هبرض یبایزاب

ضرف شیپ تامیظنت و تایوتحم هب ندنادرگزاب

مامت زا ًامتح ،یا هناخراک تامیظنت و تایوتحم هب ندنادرگزاب زا لبق .دش دنهاوخ فذح هاگتسد تایوتحم و تامیظنت همه ندادرگزاب و یریگ نابیتشپ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هیهت نابیتشپ هخسن هاگتسد یور رب هدش هریخذ مهم تاعلاطا

.دینک هعجارم تایوتحم

هاگتسد یناشنزاب هناخراک هداد یناشنزاب یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دوش یم یزادنا‌هار هرابود راکدوخ تروص هب هاگتسد .دینزب هبرض همه فذح

114